Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://ckibp-jasienicarosielna.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-08

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu).
 • Pochodzą z różnych źródeł.
 • Załączniki dokumentów w postaci pdf, jpg nie są dostępne cyfrowo.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Pracownicy Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna dokładają starań by nowe publikowane materiały były zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejszą deklarację sporządzono dnia: 2023-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-19

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Piotr Sobota. Możesz skontaktować się  mailowo – gokjasienica@op.pl lub telefonicznie – 13 430 63 33

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści,
z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna chce skorzystać z usług Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej, powinna skierować się do wejścia głównego, następnie kierować się do pok. 3 znajdującego się na parterze budynku. Pracownik Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej po zdefiniowaniu potrzeby klienta, zawiadamia Dyrektora lub odpowiedniego merytorycznie pracownika. Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi klientów niepełnosprawnych, klientów
z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Informacje dodatkowe

 1. Do budynku Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej prowadzi główne wejście od strony parkingu.
 2. Przy budynku CKiBP w Jasienicy Rosielnej wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Korytarze budynku dostosowane są do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich.
 4. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 5. W budynku na I piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób
  z niepełnosprawnością.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 8. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem
  CKiBP po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
 9. Budynek nie posiada głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym CKiBP 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej

Jasienica Rosielna 331

36-220 Jasienica Rosielna

Tel: 13 430 63 33

E-mail: gokjasienica@op.pl

Strona internetowa: https://ckibp-jasienicarosielna.pl/

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności

 

Katarzyna Szczepek

Urząd Gminy Jasienica Rosielna

tel. 13 430 60 33