Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ckibp-jasienicarosielna.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-08

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu).

 • Pochodzą z różnych źródeł.

 • Załączniki dokumentów w postaci pdf, jpg nie są dostępne cyfrowo.

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Pracownicy Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna dokładają starań by nowe publikowane materiały były zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 

Niniejszą deklarację sporządzono dnia: 2023-03-13 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-13

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,

 • swoje imię i nazwisko,

 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)

 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do nas.


Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Piotr Sobota. Możesz skontaktować się  mailowo – gokjasienica@op.pl lub telefonicznie – 13 430 63 33

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści,
z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna chce skorzystać z usług Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej, powinna skierować się do wejścia głównego, następnie kierować się do pok. 3 znajdującego się na parterze budynku. Pracownik Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej po zdefiniowaniu potrzeby klienta, zawiadamia Dyrektora lub odpowiedniego merytorycznie pracownika. Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi klientów niepełnosprawnych, klientów
z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Informacje dodatkowe

 1. Do budynku Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej prowadzi główne wejście od strony parkingu.

 2. Przy budynku CKiBP w Jasienicy Rosielnej wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 3. Korytarze budynku dostosowane są do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich.

 4. Budynek nie jest wyposażony w windę.

 5. W budynku na I piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób
  z niepełnosprawnością.

 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 8. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem
  CKiBP po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

 9. Budynek nie posiada głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym CKiBP 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej

Jasienica Rosielna 331

36-220 Jasienica Rosielna

Tel: 13 430 63 33

E-mail: gokjasienica@op.pl

Strona internetowa: https://ckibp-jasienicarosielna.pl/

 

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności

Katarzyna Szczepek

Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego,

informacji niejawnych i dostępności

Urząd Gminy Jasienica Rosielna

tel. 13 430 60 33

 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej na rok 2023

 

L.p.

Zakres działań

Sposób realizacji

Miejsce realizacji

Termin realizacji


1. Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Opracowanie planu działania, o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej.

Urząd Gminy Jasienica Rosielna

31 styczeń 2023 r.


2. Analiza stanu obiektu Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej pod względem dostosowania, w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przeprowadzenie przeglądu obiektów pod względem dostępności:

·         architektonicznej – zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

·         informacyjno-komunikacyjnej – zgodnie z art. 6 pkt 3 ww. ustawy wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej

31 styczeń 2023 r.


3.  Analiza stanu dostępności cyfrowej:

·         Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej

·         strony internetowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Jasienicy Rosielnej

Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej – zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
w Jasienicy Rosielnej

31 styczeń 2023 r.


4. Określenie działań w zakresie poprawy dostępności:

·         architektonicznej,

·         informacyjno-komunikacyjnej
w Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
w Jasienicy Rosielnej

Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej – do wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
w Jasienicy Rosielnej

31 styczeń 2023 r.


5. Określenie działań w zakresie poprawy dostępności cyfrowej:

·         Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej

·         strony internetowej Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej

Ustalenie harmonogramu działań dostosowujących strony do wymagań określonych w art. 6 pkt 2 ww. ustawy

Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
w Jasienicy Rosielnej

31 styczeń 2023 r.


6. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej w zakresie dostępności:

– architektonicznej,

– informacyjno-komunikacyjnej,

– cyfrowej.

·         podejmowanie różnego rodzaju działań
w zależności od potrzeb.

·         przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin
i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu;

·         podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
w Jasienicy Rosielnej

Zadanie realizowane na bieżąco

7.

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne (w szczególności techniczne i prawne).

Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego

Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
w Jasienicy Rosielnej

28 luty 2023 r.


8. Zapewnienie szkoleń z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Organizacja szkoleń wewnętrznych dla pracowników Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej oraz spotkań mających na celu:

·         wzrost świadomości pracowników na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz prawidłowych zachowań w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami,

·   podnoszenie kompetencji pracowników odpowiedzialnych za realizacje przepisów dotyczących zapewniania dostępności cyfrowej, zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych(m.in. przeprowadzanie szkoleń dla redaktorów stron www, BIP- ów z publikacji treści w sposób dostępny oraz tworzenia dostępnych multimediów, szkolenia dla pracowników z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych).

Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
w Jasienicy Rosielnej

Zadanie realizowane na bieżąco


9.Ocena możliwości finansowania poprawy dostępności i niwelowania barier ze środków zewnętrznych (np. z Funduszy Europejskich).

Monitorowanie ogłaszanych programów i pozyskiwanie środków przeznaczanych na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy.

Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Zadanie realizowane na bieżąco


10. Monitorowanie podjętych działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami.

Przegląd podjętych działań na rzecz poprawy dostępności pod kątem wdrażania opracowanych planów, procedur, sposobów postępowania a także formułowanie wniosków w zakresie stanu realizacji działań wynikających z przyjętego planu.

 

Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Zadanie realizowane na bieżąco


11. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności na stronach internetowych.

Dokonywanie corocznego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności

dostępnych na stronach internetowych Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej

Urząd Gminy Jasienica Rosielna

Zadanie realizowane na bieżąco (co roku do dnia 31 marca).

 

 

Sporządził:

Katarzyna Szczepek

Koordynator ds. dostępności